Проект: „Подобряване на координационния механизъм за интеграция“

Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), в лицето на изпълнителният директор Ергин Емин, е партньор на фондация „Европейски инсттитут“, по проект: „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“.

Цели на проекта: Да се развие и подобри координационния механизъм сред компетентните органи, в областта на интеграцията – на централно, регионално и местно ниво в Р. България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

            Дейностите на проекта включват:

1) Преглед на изпълнението на „Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с представено убежище или международна закрила“.

2) Провеждане на шест еднодневни регионални работни срещи в областите: Ловеч, Перник, Пловдив, Русе, Шумен и Бургас.

На регионалните работни срещи ще бъдат поканени представители на местната и регионална власт (областни управители, зам.областни управители, кметове или зам.кметове на общините в областта, представители на общинските съвети  и медии – около 30 участници.

Ключови лектори ще бъдат чужди експерти от страни на ЕС и международни организации, които ще представят опита на Германия (провинция Бавария), Белгия, Малта, Португалия, Франция и Швеция. Ще се представят редица практики на интеграционни модели в редица общини в посочените страни на ЕС и начините на стимулиране на местното управление.

3) Провеждане на 3 /три/ обучителни семинара с участниците в регионалните работни срещи, в началото на 2019 г.

4) Разработване на наръчник с добри практики и препоръки за прилагане на интеграционни политики и провеждане на международна конференция в София.

*Програма